Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Laporan Pencapaian Dasar & Objektif Kualiti Tahun 2016

LAPORAN PENCAPAIAN DASAR & OBJEKTIF KUALITI
TAHUN 2016
MS ISO 9001:2015

Bil.

Dasar & Objektif Kualiti

Peratus Pencapaian (%)

1

Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status perlaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

24 Jam

3 Hari

100

100

2

Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar / seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

100

3

Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan.

100

4

“Occupation Permit" hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja.

100

5

Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja

100

6

Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh Majlis.

98

7

Buku baru yang diperolehi melalui perolehan Pihak Berkuasa Tempatan dan pinjaman berkelompok diproses dan dipamerkan untuk pinjaman dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh penerimaan.

79

8

Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran undang-undang.

100

9

Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja.

100

10

Bil cukai taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada setiap tahun.

30 Apr

30 Sept

92

97

11

Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja.

100

12

Sekurang-kurangnya 95% pegawai Gred 22 dan ke atas menghadiri latihan sekurang-kurangnya 42 jam setahun.

26

13

Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan lapan puluh lima peratus (85%) dalam tahun semasa.

100

14

Sekurang-kurangnya lapan puluh lima peratus (85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa.

100